Wurden fan Timo – 2021

Wurden fan Timo is it yntinse ferhaal fan Nanne, in gewoane tiener, dy’t yn in ûngewoane situaasje bedarret as har broer stjert troch in ferkearsûngelok. It is krekt yn it jier dat se vmbo-eksamens dwaan moat, in oplieding kieze moat, wylst se gjin idee hat wat se wurde wol of wurde kin en ek nochris foar it earst fan har libben fereale is, fansels op in ûnberikbere jonge. In boek oer rou en freonskip en ferbining fia muzyk.
Lês hjir it earste haadstik fan it boek.

Audiomeilêsferzje ‘Wurden fan Timo’

Meisjongferzje ‘Yn dyn ljocht’

Spotify Playlist fan Nanne

Foar de learlingen

Foar de dosinten

Foar de antwurden: mail lesno@fers.nl