LêsNo!

Kommend skoaljier kinne brêgeklassers fan it fuortset ûnderwiis yn Fryslân wer dielnimme oan de nijste edysje van LêsNo.
De fryske skriuwer Freddie Skeltema  hat in gloednij Frysk boek skreaun  foar dizze doelgroep: ‘Kening van de cross’
It boek giet oer freonskip, leafde, autocross, mar ek oer ferried en misbrûk fan social media.
Der komme ek in oantal filmkes online dêr’t de haadrolspilers fan it boek yn te sjen binne.
Yn de lessen Frysk wurdt yn jannewaris/febrewaris 2023 wurke mei dit boek en de filmkes. Mar ek oare fakken (lykas maatskippijlear) kinne mei de tematyk oan ‘e slach.
Op dizze webside komt wer alle ynformaasje oer it projekt, wêrûnder it lesmateriaal, links nei de filmkes en de audiomeilêsferzje.
Kening fan de cross

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

Kening fan de cross

Sven en Isabel binne net allinne in setsje mar ek konkurrinten. Beide stride se om de titel yn it Frysk Kampioenskip Junior Autocross. Sven liket favoryt: hy hat it bêste materiaal en wurdt advisearre troch syn fanatike

Oanmelde edysje 2023

LêsNo is wer drok dwaande mei de folgjende edysje, in nij literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang yn in boek dûke mei byhearrende lêsbrief, vlog en audio-meilêsferzje. Freddie Scheltema skreau it boek ‘Kening fan

Biografie Freddie Scheltema

Freddie Scheltema is hikke en tein yn it greiddoarp Easterein. Hy is in bern fan de jierren sechstich. Wie dwers en rekalsitrant yn syn jonge jierren; hy waard fan twa skoallen stjoerd. Dêrnei hie hy in soad