LêsNo!

LêsNo 2021, mar leafst 30 skoallen, en 4133 learlingen dogge mei dit jier!
De measten sille it projekt ûndertusken (hast) ta in ein brocht hawwe. Fansels hoopje wy dat it boek, de opdrachten en it liet befoelen. It soe moai wêze as sa folle mooglik dosinten en learlingen de evaluaasje ynfolje. Gewoan omdat it ús hâldfêst en rjochting jout foar de kommende edysjes.
De links nei de evaluaasjes stean ûnder oan dizze edysje.
Edysje Wurden fan Timo

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

PARSEBERJOCHT

Fan de Fryske skriuwster Tialda Hoogeveen, op dit stuit súksesfol mei ‘De geur van hooi’, is by útjouwerij Afûk har earste fiksjeboek ‘Wurden fan Timo’