LêsNo!

Dit skoaljier docht in rekôrtal brêgeklassers fan it fuortset ûnderwiis yn Fryslân mei oan de nijste edysje van LêsNo.
De fryske skriuwer Freddie Scheltema  hat in gloednij Frysk boek skreaun  foar dizze doelgroep: ‘Kening van de cross’.
Sven en Isabel binne net allinne in setsje, mar ek konkurrinten. Beide stride se mei om de titel yn it Frysk Kampioenskip Junior Stockcar. Sven liket favoryt: hy hat it bêste materiaal en wurdt advisearre troch syn fanatike heit. Isabel is tûk en yntelligint en kriget help fan Frankie ‘Vega’ en har monteur Geart. De spanningen tusken Sven en Isabel rinne heech op. Wa wurdt kampioen? Wat ha se der foar oer om te winnen? En hat harren freonskip dêrûnder te lijen? Kening fan de cross is in boek fol aksje en humor.
Der komme  ynkoarten ek in oantal filmkes online dêr’t de haadrolspilers fan it boek yn te sjen binne.
Yn de lessen Frysk wurdt yn jannewaris/febrewaris 2023 wurke mei dit boek en de filmkes. Mar ek oare fakken (lykas maatskippijlear) kinne mei de tematyk oan ‘e slach.
Op dizze webside komt wer alle ynformaasje oer it projekt, wêrûnder it lesmateriaal, links nei de filmkes en de audiomeilêsferzje.
Kening fan de cross

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

Wêrom meidwaan oan LêsNo?

Jongeren mear Frysk lêze litte yn it fuortset ûnderwiis? Dat kin mei LêsNo! Yn dizze fideo fertelle dosinten en learlingen wat se sa weardefol fine oan LêsNo. Klik op it plaatsje om de fideo te sjen!

Oanmelden edysje 2023 sletten

LêsNo is wer drok dwaande mei de folgjende edysje, in nij literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang yn in boek dûke mei byhearrende lêsbrief, vlog en audio-meilêsferzje. Freddie Scheltema skreau it boek ‘Kening fan

Biografie Freddie Scheltema

Freddie Scheltema is hikke en tein yn it greiddoarp Easterein. Hy is in bern fan de jierren sechstich. Wie dwers en rekalsitrant yn syn jonge jierren; hy waard fan twa skoallen stjoerd. Dêrnei hie hy in soad