LêsNo!

Dit skoaljier dogge wer sa’n 5200 brêgeklassers fan it fuortset ûnderwiis yn Fryslân mei oan de nijste edysje van LêsNo.

De fryske skriuwer Jan Minno Rozendal hat in gloednij Frysk boek skreaun  foar dizze doelgroep: ‘Tie/Break’.

Jelle en Femke binne al jierren de bêste freonen. Se spylje tegearre tennis en binne altyd byinoar. Mar no hat Femke op ’e middelbere skoalle ynienen oare dingen by de ein. Sy wol graach goed leare, wylst Jelle dat mear wat foar nerds fynst. Nerds lykas Zhanna, harren nije klasgenoate út Oekraïne. Alles liket wol oars wurden en Jelle fynt it mar neat. Wol Femke eins noch wol mei him dat belangrike tennistoernoai spylje? Hy ferliest stadichoan syn bêste freondinne, it famke dêr’t er alles fan wit, sels har aldergrutste geheim…

Bysûnder oan it boek binne de yllustraasjes fan Monique Vogelsang. Yn dy yllustraasjes binne boppedat QR koades te finen wêrtroch filmkes mei de haadpersoanen yn it boek te sjen binne, filmkes dy’t krekt noch wat mear fertelle as it boek sels. Achter elke QR-koade sitte trije ferskillende filmkes. Ast se trije kear scanst, krijst trije kear in oar filmke.

Yn de lessen Frysk wurdt yn jannewaris/febrewaris 2024 wurke mei dit boek en de filmkes. Mar ek oare fakken (lykas maatskippijlear) kinne mei de tematyk oan ‘e slach.

Op dizze webside stiet alle ynformaasje oer it projekt, wêrûnder it lesmateriaal, links nei de filmkes en de audiomeilêsferzje.

Wat is
LêsNo?

Nijs

Audiomeilêsferzje

Bisto ek sa benijd nei it boek Tie/Break? Dan kinst hjir alfêst de audiomeilêsferzje belústerje.

Biografie Jan Minno Rozendal

Jan Minno Rozendal is de soan fan Anders Rozendal en Corry Boelens, beide ek skriuwer.Hy is hikke en tein yn De Westereen. Op