LêsNo!

It boek ‘Skuldich’ en de Floch-detektive ‘Jennifer stript’ stean dit jier sintraal. It boek fertelt it ferhaal fan Dipaka. Se wennet op it plattelân fan Tamil Nadu, Súd-India. As famke fan 16 jier moat sy al wurkje yn de kleanyndustry en der wurdt in protte misbrûk fan har en alle oare froulju dy’t dêr wurkje makke. Jennifer de Vries, flochster oer moade en klean, wurdt úteinlik hackt troch Dipaka. Jennifer fertelt it ferhaal, mar Caja Cazemier is de ghostwriter. As learlingen it ferhaal fan it hacken en alles wat dêrnei barde sjen wolle, dan kinne sy Jennifers flochs besjen op har ôfspyllist op har YouTubekanaal Jennifer de Vries : Jennifer stript, makke troch Omrop Fryslân. It boek èn de flochs binne los fan inoar te lêzen / sjen , mar mei- inoar fertelle se it hiele ferhaal!
Perioade: wike 2 o/m 7  (10 jannewaris – 18 febrewaris)
De floch is te sjen fan 9 novimber ôf op YouTube en yn de Omrop Fryslân Tsjil-app.

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

Oanmelde foar LêsNo 2022

Skoallen kinne harren fanôf no oanmelde foar LêsNo 2022. Dizze edysje bestiet út it boek 'Skuld' en de vlogdetektive  ‘Jennifer stript’. Mei it oanmelden fan de skoalle / klasse(n) foar LêsNo 2022, geane jimme akkoard mei

Jennifer stript

As herintredend YouTuber siket Jennifer de Vries nei har USP (Unique Selling Point). Nettsjinsteande de stress dy't it meitsjen fan deistige kontint mei him meibringt wit se as shoplogger al fluch in soad omtinken te krijen. Mar op it momint dat se troch in hacker sjantearre wurdt mei har eigen naaktbylden feroaret Jennifer's online súksesferhaal

  • omslach Skuldich

Boek ‘Skuldich’

Dipika wennet op it plattelân fan Tamil Nadu, Súd-India, yn in lyts doarp efterôf, mei har mem, beppe, bruorren en suske. Har namme betsjut ljocht, mar har libben is tsjuster as de nacht. Al fan har fyftjinde ôf wurket se yn