LêsNo!

Dit skoaljier krije sa’n 3650 brêgeklassers fan it fuortset ûnderwiis yn Fryslân de kâns om it oansprekkende en gloednije Fryske boek “Skuldich”, skreaun troch Jennifer de Vries, te lêzen.
Derneist is de Floch-detektive ‘Jennifer stript’ te sjen op it YouTubekanaal Jennifer de Vries : Jennifer stript. It boek èn de flochs binne los fan inoar te lêzen / sjen , mar mei- inoar fertelle se it hiele ferhaal! Hjir fynst de flochs!
Yn de lessen Frysk wurdt yn jannewaris/febrewaris 2022 wurke mei dit boek en de flochs. Mar ek oare fakken (lykas maatskippijlear) kinne mei de tematyk oan ‘e slach.
Op dizze webside stiet alle ynformaasje oer it projekt, wêrûnder it lesmateriaal, ekstra links nei ynformaasje op internet en de audiomeilêsferzje.
Edysje Skuldich

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

Evaluaasjes

De wurkgroep LêsNo wol graach witte wat jimme (learlingen en dosinten) fan dizze edysje fan LêsNo fûnen. Wolle jimme in koart evaluaasjeformulier ynfolje? Learlingen: klik hjir Dosinten: klik hjir

  • omslach Skuldich

Download boek fergees

Klik op de button Lês mear hjirûnder, dan kinst it boek "Skuldich'  op de nije pagina fia de button fergees downloade! Download boek

Jennifer stript

As herintredend YouTuber siket Jennifer de Vries nei har USP (Unique Selling Point). Nettsjinsteande de stress dy't it meitsjen fan deistige kontint mei him meibringt wit se as shoplogger al fluch in soad omtinken te krijen. Mar op it momint dat se troch in hacker sjantearre wurdt mei har eigen naaktbylden feroaret Jennifer's online súksesferhaal