LêsNo!

LêsNo is wer drok dwaande mei de folgjende edysje.
De Fryske skriuwer Jan Minno Rozendal hat in gloednij boek foar de nije edysje fan LêsNo skrean. Hjir alfêst in tipke fan de sluier:
It boek hjit “Tie/Break” en giet û.o. oer Jelle en Femke.
Jelle en Femke binne al hiel lang goeie freonen. Boppedat ha se deselde passy: tennis. Se spylje al in pear jier tegearre mixed-dûbel. No gean se nei de middelbare skoalle. Hjir krijt Femke lykwols nije hobbies en freon(dinn)en, en se hat hieltyd minder oandacht foar Jelle en harren sport. Jelle kin hjir net mei omgean en ferklapt in grut geheim fan Femke yn ‘e klas. It ferried fan har freon docht Femke tige sear. Komt dit noch wol goed?

Tema’s: freonskip, jaloezy, sport, ferried, spyt, ferslaving, oarloch, prestearje

Op dizze webside komt alle ynformaasje oer it projekt, wêrûnder it lesmateriaal, links nei de filmkes en de audiomeilêsferzje.

Wat is
LêsNo?

Nijs

Biografie Jan Minno Rozendal

Jan Minno Rozendal is de soan fan Anders Rozendal en Corry Boelens, beide ek skriuwer.Hy is hikke en tein yn De Westereen. Op

Oanmelden edysje 2024

Kinst dy hjir alfêst oamelde foar de edysje 2023-2024 fan LêsNo,  it leukste literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang