LêsNo!

Dit skoaljier krije sa’n 3650 brêgeklassers fan it fuortset ûnderwiis yn Fryslân de kâns om it oansprekkende en gloednije Fryske boek “Skuldich”, skreaun troch Jennifer de Vries, te lêzen.
Derneist is de Floch-detektive ‘Jennifer stript’ te sjen op it YouTubekanaal Jennifer de Vries : Jennifer stript. It boek èn de flochs binne los fan inoar te lêzen / sjen , mar mei- inoar fertelle se it hiele ferhaal! Hjir fynst de flochs!
Yn de lessen Frysk wurdt yn jannewaris/febrewaris 2022 wurke mei dit boek en de flochs. Mar ek oare fakken (lykas maatskippijlear) kinne mei de tematyk oan ‘e slach.
Op dizze webside stiet alle ynformaasje oer it projekt, wêrûnder it lesmateriaal, ekstra links nei ynformaasje op internet en de audiomeilêsferzje.
Edysje Skuldich

Wat is
LêsNo?

Lês mear!

Nijs

Jennifer stript

As herintredend YouTuber siket Jennifer de Vries nei har USP (Unique Selling Point). Nettsjinsteande de stress dy't it meitsjen fan deistige kontint mei him meibringt wit se as shoplogger al fluch in soad omtinken te krijen. Mar op it momint dat se troch in hacker sjantearre wurdt mei har eigen naaktbylden feroaret Jennifer's online súksesferhaal

  • omslach Skuldich

Boek ‘Skuldich’

Dipika wennet op it plattelân fan Tamil Nadu, Súd-India, yn in lyts doarp efterôf, mei har mem, beppe, bruorren en suske. Har namme betsjut ljocht, mar har libben is tsjuster as de nacht. Al fan har fyftjinde ôf wurket se yn