Nijs

Oanmelde foar LêsNo 2022

Skoallen kinne harren fanôf no oanmelde foar LêsNo 2022. Dizze edysje bestiet út it boek 'Skuld' en de vlogdetektive  ‘Jennifer stript’. Mei it oanmelden fan de

Jennifer stript

As herintredend YouTuber siket Jennifer de Vries nei har USP (Unique Selling Point). Nettsjinsteande de stress dy't it meitsjen fan deistige kontint mei him meibringt wit se as shoplogger al fluch in soad omtinken te krijen. Mar

  • omslach Skuldich

Boek ‘Skuldich’

Dipika wennet op it plattelân fan Tamil Nadu, Súd-India, yn in lyts doarp efterôf, mei har mem, beppe, bruorren en suske. Har namme betsjut ljocht, mar har libben is tsjuster as