Nijs

Audiomeilêsferzje

Bisto ek sa benijd nei it boek Tie/Break? Dan kinst hjir alfêst de audiomeilêsferzje belústerje.

Biografie Jan Minno Rozendal

Jan Minno Rozendal is de soan fan Anders Rozendal en Corry Boelens, beide ek skriuwer.Hy is hikke en tein yn De Westereen. Op syn tsiende ferhuze de húshâlding

Wêrom meidwaan oan LêsNo?

Jongeren mear Frysk lêze litte yn it fuortset ûnderwiis? Dat kin mei LêsNo! Yn dizze fideo fertelle dosinten en learlingen wat se sa weardefol fine oan LêsNo.