Nijs

Kening fan de cross

Sven en Isabel binne net allinne in setsje mar ek konkurrinten. Beide stride se om de titel yn it Frysk Kampioenskip Junior Autocross. Sven liket favoryt: hy

Oanmelde edysje 2023

LêsNo is wer drok dwaande mei de folgjende edysje, in nij literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang yn in boek dûke mei byhearrende lêsbrief,

Biografie Freddie Scheltema

Freddie Scheltema is hikke en tein yn it greiddoarp Easterein. Hy is in bern fan de jierren sechstich. Wie dwers en rekalsitrant yn syn jonge jierren; hy

  • omslach Skuldich

Boek ‘Skuldich’

Dipika wennet op it plattelân fan Tamil Nadu, Súd-India, yn in lyts doarp efterôf, mei har mem, beppe, bruorren en suske. Har namme betsjut ljocht, mar har libben is tsjuster as