Nijs

Biografie Jan Minno Rozendal

Jan Minno Rozendal is de soan fan Anders Rozendal en Corry Boelens, beide ek skriuwer.Hy is hikke en tein yn De Westereen. Op syn tsiende ferhuze de húshâlding

Oanmelden edysje 2024

Kinst dy hjir alfêst oamelde foar de edysje 2023-2024 fan LêsNo,  it leukste literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang yn in boek dûke mei

Wêrom meidwaan oan LêsNo?

Jongeren mear Frysk lêze litte yn it fuortset ûnderwiis? Dat kin mei LêsNo! Yn dizze fideo fertelle dosinten en learlingen wat se sa weardefol fine oan LêsNo.