Nijs

Evaluaasjes

De wurkgroep LêsNo wol graach witte wat jimme (learlingen en dosinten) fan dizze edysje fan LêsNo fûnen. Wolle jimme in koart evaluaasjeformulier ynfolje? Learlingen: klik hjir Dosinten:

  • omslach Skuldich

Download boek fergees

Klik op de button Lês mear hjirûnder, dan kinst it boek "Skuldich'  op de nije pagina fia de button fergees downloade! Download boek

Jennifer stript

As herintredend YouTuber siket Jennifer de Vries nei har USP (Unique Selling Point). Nettsjinsteande de stress dy't it meitsjen fan deistige kontint mei him meibringt wit se as shoplogger al fluch in soad omtinken te krijen. Mar

  • omslach Skuldich

Boek ‘Skuldich’

Dipika wennet op it plattelân fan Tamil Nadu, Súd-India, yn in lyts doarp efterôf, mei har mem, beppe, bruorren en suske. Har namme betsjut ljocht, mar har libben is tsjuster as