Tie / Break – 2024

Jelle en Femke binne al jierren de bêste freonen. Se spylje tegearre tennis en binne altyd byinoar. Mar no hat Femke op ’e middelbere skoalle ynienen oare dingen by de ein. Sy wol graach goed leare, wylst Jelle dat mear wat foar nerds fynt. Nerds lykas Zhanna, harren nije klasgenoate út Oekraïne.
Alles liket wol oars wurden en Jelle fynt it mar neat. Wol Femke eins noch wol mei him dat belangrike tennistoernoai spylje? Hy ferliest stadichoan syn bêste freondinne, it famke dêr’t er alles fan wit, sels har aldergrutste geheim…

Audiomeilêsferzje

Filmkes

Foar de learlingen

Foar de dosinten

Yn de dosintehantlieding stean ek de antwurden, dêrom kinne jimme de hantlieding hjir net downloade. Stjoer efkes in mailtsje nei lesno@fers.nl, dan wurdt dizze sa gau mooglik nei jimme tastjoerd.