Krús fan de Hollanner – 2015

It ferhaal fan Grutte Pier: Krús fan de Hollanner spilet yn it Fryslân fan begjin 16e ieu. In avontuerlik ferhaal oer it libben fan de bekende Fryske folksheld, skreaun troch Ate Grypstra.
By it boek heart de game ‘Cross of the Dutchman’ fan Triangle Studios.

Audioferzje