De deikoersen fan Remco – 2016

Yn ‘De deikoersen fan Remco (skriuwer: Bart Kingma) wol Remco Heeringa (14) profesjoneel hurdfytser wurde. Hy hat it talint, hy hâldt fan trainen en is hartstikke serieus yn de sport. Mar dan gebeurt der slim ûngelok en liket Remco’s dream yn reek op te gean. Wat moat hy no? Hurd wurkje om wer hielendal better te wurden, hoopje dat it wer hielendal goed komme kin? Of is it better om net mear te tinken oan de fyts en him te rjochtsjen op skoalle en in gewoan libben? Dat is de fraach dêr’t Remco foar komt te stean.
De deikoersen fan Remco hat in relaasje mei de skoaltelevyzjesearje De Koers fan Omrop Fryslân. Yn De Koers hat Remco in belangryk plak, yn De deikoersen fan Remco komt syn echte ferhaal oan it ljocht.

Skoalletelevyzjesearje ‘De Koers’

Audioferzje

Lesbrief