Nei de top – 2018

Foar de edysje fan 2018 wie oan seis skriuwers opdracht jûn om in ferhaal te skriuwen oer in bekende Fries, te witten: Abe Lenstra (Douwe Kootstra), Maurits Escher (Elske Kampen), Mata-Hari (Lida Dykstra), Grutte Pier (Paul van Dijk), Eise Eisinga (Janny van der Molen) en Doutzen Kroes (Jelle Bangma).
Grendel Games ûntwikkele, yn gearwurking mei de Afûk en de Fryske Akademy, in game dy’t oanslút by it projekt, US: Lân fan Taal. It is in game oer de stêd Ljouwert, dy’t op de smartphone spile wurde kin. It doel is om de kontrôle oer de stêd Ljouwert te krijen en dêrmei it geheim te ûntraffeljen.

Audiomeilêsferzjes fan de seis ferhalen

Lesbrief