Sex to the Max – 2019

It boek ‘ Sex to the Max’ en de Vlog searje ‘Jennifer to the Max’ stiene yn 2019 sintraal. It boek fertelt it ferhaal fan de 15 jierrige Max en de syktocht nei syn eigen seksuele identiteit. “Dizze syktocht begjint al op jonge leeftyd en it is dan ek belangryk dat we leare om hjir iepen nei te sjen,” aldus de skriuwer fan it boek, Bart Kingma. De aktuele, maatskiplike ûnderwerpen lykas groepsdruk, seksualiteit en alkoholgebrûk slepe de jongeren hielendal mei. De resultaten fan it projekt binne dan ek posityf. Sa jout omtrint ien op de twa learlingen nei it LêsNo trajekt oan nochris in Frysk boek lêze te wollen.
Yn de vlogsearje dy’t by it projekt heart, ûntwikkele troch Omrop Fryslân, ûndersiket de Frysktalige vlogger Jennifer de dea fan har buorjonge Max. Yn de You-tube-vlogs giet sy op syk nei antwurden en elkenien docht mei. De fjirde vlog fan Jennifer stiet yntusken online en is al mear as 50.000 kear besjoen. It boek, de lesbrief en de vlogs fersterkje inoar en de transmediale oanpak soarget foar ynteraksje mei de folgers.

Audiomeilêsferzje

Lesbrieven foar de learlingen: