Wês net bang – 2017

It boek ‘Wês net bang’ fan skriuwer Hanneke de Jong fertelt it wier barde ferhaal fan de 17-jierrige Lilan. Fanwege de oarloch yn her bertelân Syrië lit se alles achter en besiket se nei Nederlân te kommen. Har reis as flechtling is net sûnder gefaar. As se dan ek noch har rêchtas en jild ferliest, wurdt it wol hiel dreech om de reis fol te hâlden.
Neist it boek ‘Wês net bang’ wie der de Omrop Fryslân-dramasearje ‘Bosk’, regisearre troch Halbe Piter Claus. Yn de searje bringt Justus syn fakânsje troch by syn omke en muoike op harren kampearbuorkerij. As hy op in dei it paad bjuster is yn it bosk, komt er in ferwyldere man mei in wûne tsjin. Justus beslút de man, in eks-militêr te helpen, mar dat is net sa simpel. Hy krijt te meitsjen mei ferskillende belangen en syn goede bedoelingen rinne út op in fûle striid.

Audiomeilêsferzje

Dramasearje ‘It Bosk’

Lesbrieven foar de learlingen