Kening fan de cross – 2023

Sven en Isabel binne net allinne in setsje, mar ek konkurrinten. Beide stride se mei om de titel yn it Frysk Kampioenskip Junior Stockcar. Sven liket favoryt: hy hat it bêste materiaal en wurdt advisearre troch syn fanatike heit. Isabel is tûk en yntelligint en kriget help fan Frankie ‘Vega’ en har monteur Geart. De spanningen tusken Sven en Isabel rinne heech op. Wa wurdt kampioen? Wat ha se der foar oer om te winnen? En hat harren freonskip dêrûnder te lijen? Kening fan de cross is in boek fol aksje en humor.

Audiomeilêsferzje ‘Kening fan de cross’

Filmkes

Foar de learlingen

Foar de dosinten