omslach Skuldich

Skuldich – 2022

Dipika wennet op it plattelân fan Tamil NaduSúd-India, yn in lyts doarp efterôf, mei har mem, beppe, bruorren en suske. Har namme betsjut ljocht, mar har libben is tsjuster as de nacht. Al fan har fyftjinde ôf wurket se yn ‘ e klean yndustry. No fertsjinnet se har jild yn in fabryk dy klean naait foar de eksport nei Europa. It binne lange dagen en oerwurk wurdt net altyd útbetelle. Mar it slimste is miskien wol, dat de ivich útskellende opsichters har hannen net thús hâlde kinne. Wa komt foar har op?
Dan komt se Kumar tsjin en op in dei as der wat slims bart, flechtet se nei him.
Kumars suster en har freondinnen binne lulk by it hearren fan Dipika’s ferhaal. Elkenien dy’ t klean keapet, moat witte fan de minne arbeidsomstannichheden! Mei help fan Kumar  ûndernimme se aksje. Sa feroaret Dipika fan in tekstylarbeidster yn in hackster. Kin se de westerske wrâld wekker skodzje? En hoe fier kinne se gean?

Audiomeilêsferzje ‘Skuldich’

Foar de learlingen

Filmkes by de opdrachten fan it lesmateriaal
Over de kledingindustrie:
–              https://www.npo3.nl/de-schaduwkant-van-fast-fashion-in-genaaid
–              https://www.youtube.com/watch?v=Yj8EEHZ67s8  (NOS Stories)
–              https://www.youtube.com/watch?v=kK_jrO6I7qA (FNV)
Over hacken voor een goed doel:
–              https://www.youtube.com/watch?v=TCxGqf_GUoE (VICE)
–              https://www.youtube.com/watch?v=KPyDuPUOYg8  (Jeugdjournaal)
–              https://www.mediawijsheid.nl/video/wat-is-een-ethisch-hacker-en-welke-skills-heb-je-daarvoor-nodig/

Foar de dosinten

Yn de dosintehantlieding stean ek de antwurden, dêrom kinne jimme de hantlieding hjir net downloade. Stjoer efkes in mailtsje nei lesno@fers.nl, dan wurdt dizze sa gau mooglik nei jimme tastjoerd.

Evaluaasjes foar learlingen en dosinten