The Challenge – 2020

It superspannende boek The Challenge giet oer Jesse dy’t ûntfierd wurdt troch twa ûnbekende figueren.
Se twinge him mei te dwaan oan The Challenge: in spul wêrby’t hy ôfgryslik smoarge opdrachten útfiere moat, lykas fiif fize giele teanneilen fan in swalker opite.
It spul wurdt live útstjoerd. Wa binne de twa figueren? En wêrom hawwe se him pakt?
Underwilens is der in oar dy’t it trijetal yn ’e gaten hâldt…

Audiomeilêsferzje

Teaser The Challenge

Foar learlingen:

6 Lessen

6 Ynfolposters

Foar dosinten:

Algemien

Hantlieding