Sneak preview song ‘Yn dyn ljocht’

Yn it boek “Wurden fan Timo” spilet muzyk in wichtige rol. Haadpersoan Nanne sjongt in soad en hellet krêft en ynspiraasje út moaie nûmers. It boek hat dan ek in eigen ‘soundtrack’ mei de songs út it boek én in spesjaal skreaun liet.
De soundtrack is no al te finen op Spotify, it nije liet ‘Yn dyn ljocht’ wurdt begjin jannewaris útbrocht. Mar ek dêrfan jouwe wy graach alfêst in sneak preview. Op it filmke kinst Sytse Broersma (De Kast) en syn dochter Lotte sjen en heare. Sy hawwe it nûmer, wat in Fryske oersetting troch Jelle Bangma is fan Jon Allen’s ‘In your light’, foar LêsNo spile en songen.