PARSEBERJOCHT

Fan de Fryske skriuwster Tialda Hoogeveen, op dit stuit súksesfol mei ‘De geur van hooi’, is by útjouwerij Afûk har earste fiksjeboek ‘Wurden fan Timo’ ferskynd. ‘Wurden fan Timo’ is boppedat har debút yn it Frysk én har earste boek yn de kategory ‘young adult’. Har idee foar in boek oer in famyljedrama dêr’t de pubersoan by omkomt by in ferkearsûngelok slute hiel moai oan by it lêsbefoarderingsprojekt LêsNo fan Afûk, Cedin, Fers en Stichting Lezen.
Nei oanlieding fan it parseberjocht wiene Anna Marije Bloem (Cedin) en sjongeres Lotte Broersma tiisdei 19 jannewaris te hearren op Omrop Fryslân radio. Belústerje it fragmint fan minút 43 ôf.