Oanmelden edysje 2024

Kinst dy hjir alfêst oamelde foar de edysje 2023-2024 fan LêsNo,  it leukste literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang yn in boek dûke mei byhearrende lêsbrief, filmpkes en audio-meilêsferzje!
Nei de krystfakânsje giet it projekt los. It komplete pakket mei in boek foar alle (!) learlingen kostet mar € 100,- de skoallokaasje.