Oanmelde foar LêsNo 2022

Skoallen kinne harren fanôf no oanmelde foar LêsNo 2022.
Dizze edysje bestiet út it boek ‘Skuld’ en de vlogdetektive  ‘Jennifer stript’.
Mei it oanmelden fan de skoalle / klasse(n) foar LêsNo 2022, geane jimme akkoard mei de temjittekomming yn de kosten fan € 50,- per lokaasje.