Op 11 jannewaris wie de kick-off fan LêsNo by it Marnecollege yn Boalsert. Hjir in koarte foto-ympresje: https://tinyurl.com/KickoffLesNo2023