Wurdsto de Fryske Voice?

Is it dyn dream om mei te dwaan oan The Voice, mar fynst dat in te grutte stap? Dan is SjONG wat foar dy! Lytser, leuker en fertrouder! Dus. Hasto muzikaal talint? Kinst sjonge? Gitaar spylje? Of sitst yn in band? En bist tusken de 12 en 18 jier? Doch mei en belibje it!
SjONG is de ‘Voice’ fan Fryslân. By SjONG skriuwst in Frysktalige tekst op in besteande hit. SjONG wurdt organisearre troch Cedin.
Website
Instagram

Facebook