omslach Skuldich

Evaluaasjes

De wurkgroep LêsNo wol graach witte wat jimme (learlingen en dosinten) fan dizze edysje fan LêsNo fûnen.
Wolle jimme in koart evaluaasjeformulier ynfolje?
Learlingen: klik hjir
Dosinten: klik hjir