Oanmelden edysje 2023 sletten

LêsNo is wer drok dwaande mei de folgjende edysje, in nij literatuerprojekt foar dy en dyn learlingen. Seis wiken lang yn in boek dûke mei byhearrende lêsbrief, vlog en audio-meilêsferzje. Freddie Scheltema skreau it boek ‘Kening fan de cross’, in humoristysk ferhaal oer autocross, striid en freonskip. Nei de krystfakânsje giet it projekt los. It komplete pakket mei in boek foar alle (!) learlingen kostet mar € 75,- de skoallokaasje.