Oanmelde edysje 2023

Mei it oanmelden fan de skoalle / klasse(n) foar LêsNo 2023, geane jimme akkoard mei de temjittekomming yn de kosten fan € 75,- per lokaasje.Klik op de button ‘oanmelde’ hjirûnder om dyn skoalle oan te melden.
Oanmelde